खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना


श्री लोक सेवा आयोगको सहमति पत्र अनुसार यस उद्योगमा रितm रहेका पदहरु मध्ये देहाय बमोजिमका पदहरुमा उदयपुर सिमेण्ट उद्योग लि. को कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ (संशोधन सहित) को परिच्छेद— २ को नियम ९ को उपनियम ३ अनुसार खुल्ला तथा समाबेशी तर्फ छुट्याईएका पदहरुमा खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले तपसिलमा उल्लेखित न्यूनत्तम योग्यता पुगेका र उद्योग २४ सै घण्टा संचालन हुने भएकोले रात्री सिप्mटमा समेत कार्य गर्न ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुले आफुले प्राप्त गरेको सबै किसिमका कागजातहरुको प्रतिलिपि स्वयम प्रमाणित गरी यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३०(तीस) दिन भित्र तोकिए बमोजिमको दरखास्त फाराम रितपूर्वक भरी यस उद्योगको प्रधान कार्यालय, उदयपुरमा बुझाउन यो सूचना प्रकााशित गरिएको छ । दोव्वर दस्तुर तिरी थप ७ दिन सम्म दरखास्त फाराम बुझाउन सकिनेछ ।

Download